دانلود رمان آغازی دوباره از الهام عندلیبی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان آغازی دوباره pdf از الهام عندلیبی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان الهام عندلیبی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان آغازی دوباره

زنگ اول بود و امتحان ریاضی داشتیم.به کلی فراموش کرده بودم که امتحان داریم و خـودم را اماده نکرده بودم.

نسیم جلوی من نشستـه بود.بیشتر زمان امتحان گذشتـه بود و من به سوالات کمـی جواب داده بودم.

معلم متـوجه کلاس نبود و با یکی از معلم های کلاس بغلی صحبت مـی کرد.سریع از جا بلند شـدم

برگـه نسیم را از زیر دستش بیرون کشیـدم و برگـه ی خـودم را به او دادم و گفتم :جواب بده…..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان برده ی من

قسمت اول رمان آغازی دوباره

نسیم زیر لب در حالی که عصبانی بود گفت:معلوم هست داری چیکـار مـی کنی؟

گفتم:هیس! فقط جواب بده.

نمـی دانم سکینه یکی از همکلاسی هایمان از کجا دیـد،به طرف معلم رفت،در گوشش چیزی گفت و برگشت.با عجله

اسم نسیم را خط زدم و اسم خـودم را روی برگـه نوشتم.سرم را پایین انداختم و طوری وانمود کردم که چیزی خبر

ندارم.

خانم معلم جلو امد و گفت:داری چی کـار مـی کنی؟

سرم را بلند کردم و گفتم:هیچی!

خانم معلم برگـه را از زیر دستم بیرون کشیـد،نگـاهی به ان کرد و فهمـیـد برگـه ی نسیم بوده است.هر دو از کـالس

اخراج شـدیم و مجبور شـدیم بیرون از کـالس،پشت در بایستیم.نسیم از دستم عصبانی شـده بود،گفت:

– اخه چرا من بایـد حساب درس نخـوندن تـو رو پس بدم؟

با شیطنت بهش نگـاهی کردم و گفتم:تا تـو هستی احتیاجی نیست که من درس بخـونم.

با اخم گفت:اره،تا اینطوری خبر بدن و هر دومون رو خیلی مودبانه از کـالس بیرون کنن.

گفتم:تـو ناراحت نباش،یه درسی به این سکینه بدم که تا عمر داره فراموش نکنه.

روز بعد ورزش داشتیم و بعد از یک هفتـه منتظر او…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان