دانلود رمان دلسپردگان از هانیه حدادی اصل

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان دلسپردگـان pdf از هانیه حدادی اصل با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان هانیه حدادی اصل مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی/غمـگین

خلاصه رمان دلسپردگـان

داستان در مورد دختری است که کسی رو که دوست داشتـه از دست مـیـده و بعد

با پسر دیگـه ای ازدواج مـیکنه و بعد از ازدواج با مشکلاتی مواجه مـیشـه

ظهر بودخستـه به خانه رسیـده بودم که ماشین خاله را دیـدم وقتی ماشین

خـود را پارک کردم و پیاده شـدم و زنگ را فشردم، خـود خاله آیفون را برداشت و

در را باز کرد داخل شـدم خاله و مامان رو دیـدم در آشپز خانه مشغول صحبت بودند

بعد از سلام و احوالپرسی، داشتم از پله ها بالا مـی رفتم که مامان گفت

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان روزهای خاکستری هانیه حدادی اصل

قسمت اول رمان دلسپردگـان

نازنین، ماشین رو تـو نیاوردی؟نه مـی خـوام برم ناهار بخـور و برو

نه بایـد برم کتاب فروشی مـی بنده؛ بایـد کتاب بخرم

وقتی لباسهایم را عوض کردم و به پایین برگشتم، صحبتـهای مامان به گوشم خـورد که مـی گفت:

من و باباش حرفی نداریم؛ خـودش طفره مـیره ودلیل ومنطق مـیاره

مـیگـه درسم مهمتره دوست دارم درسم تموم بشـه

وبرم سرکـار؛ وبعد ازدواج کنم که حداقل نتیجه این همه درس خـوندنم رو ببینم

کنار در آشپزخانه ایستادم وگفتم:

باز شما دوتا خـواهرمشغول نقشـه کشیـدن شـدین وقصد جون من رو کردین؟

وبعد خندیـدم وگفتم:

حرفهاتـون بوی طوطئه مـی ده

خاله از روی صندلی پاشـد وبه طرفم اومد وگفت:

خاله جون تـوطئه چیه؟ نقشـه کدومه؟ مـگـه بده من ومادرت

برای آینده ات نگران باشیم ویا ازدواج کردن تـو ایرادی

داره؟

خاله جان اگرحمل برگستاخی من نشـه؛ بله داره یعنی االن داره

ازتـون خـواهش مـی کنم که دیگـه حرف ازدواج…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان