دانلود رمان صلیب شکسته از مهدیه سیف الهی لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان صلیب شکستـه pdf از مهدیه سیف الهی لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مهدیه سیف الهی یباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان صلیب شکستـه

عاشقانه ای خاص، ممنوعه ای ناب مـیان دختری از جنس صلیب و مردی از جنس تسبیح. “کـاترین”

دختری از تبار مسیح با ورود برنامه ریزی شـده اش به ایران و شرکت “ققنوس” باعث دگرگونی

بزرگی در زندگی امـیرسام کیانفر، مدیرعامل شرکت، مـیشود و روزهایی را رقم مـیزند که

هیچگـاه در تصور هیچکس نمـیگنجیـد. بازی را به پایان مـیرساند که نتیجه اش تنها

خـون بود و مرگ. مرگ عشق، مرگ احساس ومرگ تمام هستی این مرد…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان زندگی ترمه

قسمت اول رمان صلیب شکستـه

دستانش را به روی ک*م*ر و پارچهی حر*یر لباسخـواب مشکیاش قالب کرد و نگـاه

دریاییاش را به عکس مقابلش دوخت. در حالی تمام اجزای صورت درون عکس را در

ذهنش حک مـیکرد؛ زمزمه کرد:

بالاخره اون روز رسیـد.

دستانش را از ک*م*ر جدا کرد و انگشتان کشیـدهاش را به روی عکس کشیـد و جایی

مـیان تیغهی فک و گ*ردن او را ل*مس کرد.

-روزی که برای رسیـدنش خـودم رو قربانی کردم و البتـه آبروی تـو رو.!

چشمان شرقـی مرد را در ذهنش حک کرد و با لبخندی که او را بیشاز همـیشـه مرموز

مـیکرد؛ نام مرد را بر زبان آورد:

-امـیرسام کیانفر.

انگشت اشارهاش را چندینبار به روی عکس زد.

-امـیـدوارم قاعدهی بازی رو خـوب بلد باشی تا نبازی.

صورتش را جلوتر برد و چینی به ابروهای نازکش داد و غریـد:

-که اگـه ببازی زندگی من از اینی که هست خ*را*بتر مـیشـه.

صورتش را عقب کشیـد و نگـاهش را از روی تابلو باال کشیـد تا به عکس خـودش رسیـد.

چند قدم به عقب برداشت و در حالی که خـودش را مورد خطاب قرار مـیـداد به روی

مبل چرم جای گرفت.

-بایـد خـوب بازی ……

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان