دانلود رمان کلت طلایی  از silver sea horse

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان کلت طلایی pdf از silver sea horse با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان silver sea horse مـیباشـد

موضوع رمان:پلیسی/عاشقانه

خلاصه رمان کلت طلایی

یگـانه دختریک سردار به اجباربه راه خلاف کشیـده مـیشـه وبه

یک قاتل تبدیل مـیشـه حالا مـیخـوادانتقام بگیره و…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان آنلاین کـابوس نامشروع ارباب مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان کلت طلایی

ﻛﻤ ﻲ ﺧﺴﺘﮕ ﻲ در ﻛﺮد ﻧﻔﺲ ﻋﻤ ﻴﻘﻲ ﻛﺸﻴﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪ رو ي ﺳﻄﺢ ﺳﺮد

ﭘﺸﺖ ﺑﻮم ﺗﻮ ﻫﻮا ي ﭘﺎﻳﻴﺰ ي دراز ﻛﺸﻴ ﺪن اﻳﻦ ﺳﺨﺘ ﻲ ﻫﺎ رو ﻫﻢ داﺷﺖ

ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻧﺘﻈﺎرش ﺳﺮ اوﻣﺪ ﻧﻴﻢ ﭼﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ي رو ﻟﺒﺎش ﻧﺸﺴﺖ ﻳﻪ ﭼﺸﻤﺸﻮ ﺑﺴﺖ

و اون ﻳﻜﻴﻮ ﻫﻢ ﭘﺸﺖ دورﺑ ﻴﻦ ﺗﻔﻨﮕﺶ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺧﻴ ﺮه ﺷﺪ آروم

ﮔﻔﺖ:

از اون ﻣﺎﺷ ﻴﻦ ﺷﻴﻜﺖ ﺑﻴﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﻳ ﮕﻪ

ﻫﺪف اﻧﮕﺎر ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﺮﻓﺶ ﺑﻮد، ﭼﻮن از ﻣﺎﺷ ﻴﻦ ﺧﺎرج ﺷﺪ دﺳﺘﺶ رو رو ي ﻣﺎﺷﻪ

ﺗﻔﻨﮓ ﺷﻜﺎرﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺛﺎﻧ ﻴﻪ اي ﺑﻌﺪ ﺻﺪا ي ﺧﻔﻪ ا ي ﺷﻨﻴ ﺪه ﺷﺪ

و ﻣﺮد رو ي زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎد ﻛﺴ ﻲ ﺗﻮ ي ﻛﻮﭼﻪ ﻧﺒﻮد وﺳﺎﻳﻠﺸ ﻮ ﺟﻤﻊ ﻛﺮد و ﺳﺮ ﻳﻊ

از ﺳﺎﺧﺘﻤﻮن ﺧﺎرج ﺷﺪ ﻣﺮد ﺑﻪ آﺳﻮﻧ ﻲ ﻣﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻳﻪ ﻣﺴﺎﻓﺘ ﻲ رو

دوﻳﺪ وﻗﺘ ﻲ ﻣﻄﻤ ﺌﻦ ﺷﺪ ﻛﺎﻣﻼ از ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ دور ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻳﻪ ﺟﺎي ﺷﻠﻮغ رﺳﻴ ﺪه،

ﻧﻔﺲ ﻋﻤ ﻴﻘﻲ ﻛﺸﻴﺪ دﺳﺘ ﻲ ﺑﺮا ي ﻣﺎﺷ ﻴﻦ ﻫﺎي ﻋﺒﻮر ي ﺗﻜﻮن داد

ﺳﻮار ﻣﺎﺷ ﻴﻨﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮد ي راﻧﻨﺪه ﺑﻮد و ﻳﻪ زن ﻫﻢ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮ د

ﻛﺠﺎ ﭘﻴﺎده ﻣﻴﺸﻲ؟

ﻧﻴﺎوران

راﻧﻨﺪه دﻳ ﮕﻪ ﭼﻴﺰ ي ﻧﮕﻔﺖ ﭼﻨﺪ دﻗﻴ ﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪاﻳﺶ ﺳﻜﻮﺗﻮ ﺷﻜﺴﺖ

ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ

راﻧﻨﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺖ

ﻣﻴ ﺸﻪ ﭘﻮﻧﺼﺪ ﺗﻮﻣﻦ

ﭘﻮﻟﻮ داد و وارد ﻛﻮﭼﻪ ي ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺘﺶ ﺷﺪ ﺟﻠﻮ ي در ﺧﻮﻧﺶ اﻳﺴﺘﺎد

ﻛﻠﻴﺪ رو از ﺟﻴﺒﺶ در آورد…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان